CONVOCATORIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

Convoquem els socis del Club a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dimarts 25 de Juny deL 2019, a la Sala d’Actes de l’Àrea de la Persona.  L’assemblea s’ha fixat en primera convocatòria de 19:30 y en segona convocatòria a les 19:45

L’ordre del dia serà el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Benvinguda.
 2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
 3. Presentació del balanç esportiu 2018-2019.
 4. Presentació del balanç econòmic 2018-2019.
 5. Elecció de la nova Junta de govern.
 6. Presentació del projecte esportiu 2019-2020
 7. Presentació del nou pressupost 2019-2020.
 8. Presentació de les noves quotes temporada 2019-2020.
 9. Modificació (actualització) dels estatuts de la entitat.
 10. Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran d’ésser presentades dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria y la data de la celebració de l’assemblea, i amb el suport d’un nombre de signatures no inferior al 10% dels socis amb dret a vot, tal i com indiquen els estatuts.
 11. Torn obert de preguntes.

 Aprofitem l’avinentesa per convocar les eleccions per formar la Junta de govern de l’entitat. L’elecció es realitzarà durant la Assemblea General Ordinària, tal i com indica el punt 5 de l’ordre del dia. Els requisits a complir que aquelles candidatures que es vulguin presentar són:

 • La Junta ha d’estar formada per un mínim de 3 membres.
 • Els càrrecs mínims a cobrir són; president o presidenta, el secretari o secretària i el tresorer o tresorera. A més hi poden haver un/a o més d’un/a vicepresident/a i els vocals que calguin Cadascuna de les persones membres de la Junta només pot ocupar un únic càrrec dins de l’òrgan de govern.
 • Els membres de la Junta directiva tenen un mandat de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
 • Els membres que es presentin han de ser socis de l’entitat, i majors de 18 anys.

En cas que es presenti més d’una candidatura, es presentaran els programes de cada candidatura i l’elecció es farà per votacions amb majoria de vots mitjançant el sufragi lliure, presencial , directe igual i secret.

Les candidatures es podran presentar fins el 8 de Juny a la secretaria del club.

Per poder participar en les votacions, els socis s’hauran d’acreditar mitjançant el document nacional d’identitat, el carnet de conduir, o el passaport.

ATESA LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSEMBLEA I ELS TEMES DE L’ORDRE DEL DIA,

US DEMANEM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.

*La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea restaran a disposició del soci el 20 de Juny, 5 dies abans de la realització de la mateixa, tal i com marquen els Estatuts.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL BASQUET CLUB SANT JOAN DESPÍ